Kompleksowe przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych, unijnych, międzynarodowych itp.), obejmujące doradztwo związane z określeniem potrzeb Klienta i konfrontację z realnymi możliwościami ich zaspokojenia, sporządzenie wymaganej dokumentacji. Przykładowe programy: POIR, POIŚ, POWER, PO PW, Regionalne Programy Operacyjne, programy transgraniczne, Fundusze Norweskie, Fundusze Szwajcarskie, Polska Pomoc, FIO, dotacje z PUP, PFRON, ZUS.W chwili obecnej pośredniczymy w uzyskaniu bezzwrotnych środków z programu „Dofinansowanie działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej” w ramach którego otrzymać można następujące kwoty dofinansowania:

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

doradczych
(w PLN)

inwestycyjnych
(w PLN)

inwestycyjno-doradczych*
(w PLN)

1

2

3

4

5

6

7

o

Mikro przedsiębiorstwo

1-9

90%

40 000

100 000

140 000

o

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 000

150 000

210 000

o

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 000

260 000

340 000

o

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 000

400 000

500 000Od początku 2015 roku ZUS udostępnił możliwość finansowania inwestycji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Dofinansowanie to może być przeznaczone zarówno na cele inwestycyjne, jak i doradcze. Firma Omicron Consulting Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, uruchomiła szeroki zakres usług doradczych, mających na celu pozyskanie dofinansowania. Współpracujemy z najlepszymi w naszym regionie certyfikowanymi laboratoriami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dzięki temu w jesteśmy w stanie pomóc w ustaleniu inwestycji, jakie mogą być sfinansowane przez ZUS. Współpraca ta także w znaczący sposób przyspiesza proces przygotowania wniosku aplikacyjnego i przybliża uzyskanie dofinansowania z ZUS.

Podstawą prawną dla przyznania tego typu środków jest art. 37 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).
W ustawie budżetowej określa się corocznie kwotę wypadków na prewencję wypadkową, pokrywanych ze środków finansowych zgromadzonych w funduszu wypadkowym.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansuje działania związane z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, z uwzględnieniem zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, w aspekcie jej wpływu na powstawanie tych zdarzeń.
ZUS przeznacza te środki na:

Wydatkowanie środków podlega zasadom i trybowi określonemu ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Do realizacji zadań z zakresu prewencji wypadkowej ma zastosowanie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). Program dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek realizowany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:
projekty o charakterze doradczym, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
projekty doradczo – inwestycyjne, łączące wyżej opisane działania. Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw . Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników.

Dzięki współprac y z certyfikowanymi laboratoriami BHP pomagamy w zidentyfikowaniu potrzeb oraz możliwości uzyskania dofinansowania ZUS. Pomagamy również w tworzeniu projektów oraz koordynowaniu ich realizacji. Jesteśmy w stanie stworzyć odpowiedni projekt, wdrażający najnowsze standardy w dziedzinie BHP – wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych. Opracujemy projekt inwestycyjny na temat bezpieczeństwa technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych. Monitorujemy też jego wdrażanie na terenie przedsiębiorstwa.

PROJEKTY DORADCZE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
  1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
  2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
  3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków),
  4. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy,
  5. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
  6. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.
PROJEKTY INWESTYCYJNE, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
  1. Zakup i instalacja:
  2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla przedsiębiorstw zatrudniających do 49 pracowników, pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej).

Omicron Consulting Sp. z o.o. pomoże uzyskać dofinansowanie w ramach działań zarówno inwestycyjnych jak i doradczych w ramach jednego wniosku. Jedynym warunkiem uzyskania dofinansowania jest regularne odprowadzanie składkę do ZUS. Całą resztą formalności zajmie się Nasza firma.